Mahatma Gandhi Mission's

COLLEGE OF AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY

College Code: 19186   Established : 2004, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, GANDHELI, AURANGABAD
Affiliation to Vasantrao Naik, Marathwada Krishi Vidyapeeth, Parbhani. Grade-A

शैक्षणिक वर्ष 2019 – 2020 साठी अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, कृषी, मत्स्य व दुग्ध आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन MHT CET २०१९ ची अभ्यासक्रमास आपल्या अधिपत्याखालील कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रसिद्धी देणेबाबत.......
2018-12-06